Cena za vedu a techniku 2018

Cena za vedu a techniku 2018 sa odovzdávala v bratislavskej Inchebe v rámci Týždňa vedy a techniky, kde prišla celoslovenská vedecká komunita. Cenu odovzdávala ministerska školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová keďže toto ocenenie patrí pod ich záštitu. Cieľom tejto ceny je oceniť a spopularizovať vedu ako takú.

laboratoř

Ocenenie sa týkalo týchto kategórii :

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

Cenu v jednotlivých kategóriách získali :
Osobnosťami vedy a techniky sa stali
Ing. Igor Lacík, DrSc., ktorý sa venuje liečbe cukrovky
Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, ktorý sa venuje oblasti ortopédie
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., ktorý sa venuje zemetraseniam
Ing. Juraj Gigac, PhD., ktorý sa venuje výrobe papiera
MUDr. Adriana Šimková, PhD., ktorá sa venuje kardiovaskulárnym ochoreniam

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky prevzali
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, za rozvoj laparoskopie
Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., za prácu na rastlinných polysacharidoch
Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., za prácu na mechanike a mechatronike
Ing. Peter Michlík, CSc., za prácu na nanometeriáloch
Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., za prácu v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied

Osobnosťami vedy a techniky do 35 rokov sa stali
MUDr. Michal Chovanec, PhD.,pracujúci na testikulárnych nádoroch
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., za výskum Parkinsonovej choroby
Ing. Jaroslav Ilončiak, za výskum pohonov trakčných vozidiel
Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, za prácu na výrobných technológiách

věděc

Popularizátor vedy – kategóriu vyhrali
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., za popularizáciu hutníctva

Vedecko-technickým tímom roka boli
Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., za prácu na (bio)senzoroch a diagnostike
Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., za prácu na vodíkových technológiách
Tím Ing. Karola Sidora, za prácu na meniči pre elektrifikáciu vlakov
Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., za prácu využívajúcu sekvenovanie

Všetci ocenení získali sklené ocenenia od umelca Achilleasa Sdoukosa. Sponzorom tejto spoločenskej udalosti bol Huawei a Slovenské elektrárne. Na podujatí bolo zdôrazňované najmä to, že mladé talenty odchádzajú zo Slovenska do zahraničia. Je preto potrebné zmeniť podmienky pre mladých vedcov, aby neboli nútení ísť za lepším výskumom a financovaním do zahraničia.